Home/Hafan

About the Young Carers Academy/Am yr Academi Gofalwyr Ifanc

Welcome!

There is an amazing international ‘workforce’ estimated to be in the billions, and in the UK, approximately 800,000 of these are fantastic, clever, talented people are young carers.

These incredible people develop the most diverse and valuable knowledge and skill sets, they are co-ordinators, problem solvers, budget and people managers, and planners…and forward thinkers…and connectors…and leaders…and they are part of the Young Carers Academy!

The young carers and staff at the Young Carers Academy work together in a way known as ‘co-production’. Which means we all get to create, develop and deliver a whole range of learning and development opportunities that contribute towards us being our ‘best self’.

We work collaboratively with stakeholder organisations and commissioners, so that we are able to produce a range of opportunities and programmes that will contribute towards young carer brilliance, and ignite employment and educational ambitions.

The Young Carers Academy is based in Wales, UK. We are a not for profit organisation, our ethos and culture is based on achieving sustainable wellbeing, and to achieve this we have adopted Dr Dee Gray’s ‘best self’ model and approach to learning.

Croeso!

Amdanom Ni

Mae yna ‘weithlu’ rhyngwladol anhygoel a amcangyfrifir i fod yn y biliynau, ac yn y DU, mae yna tua 800,000 o’r bobl wych, glyfar a thalentog yma sef gofalwyr ifanc. Mae’r bobl anhygoel yma yn datblygu sgiliau a gwybodaeth amrywiol a gwerthfawr yn eu bywydau dydd i ddydd: maent yn gydlynwyr, yn ddatryswyr problemau, yn rheolwyr cyllideb a phobl, yn gynllunwyr -yn feddylwyr blaengar -yn gysylltwyr -yn arweinwyr -ac maent yn rhan o’r Academi Gofalwyr Ifanc!

Mae’r gofalwyr ifanc a staff yr Academi Gofalwyr Ifanc yn gweithio gyda’i gilydd mewn ffordd a elwir yn ‘gyd-gynhyrchu’. Golyga hyn fod pawb yn cael y cyfle i greu, datblygu a darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu a datblygu sy’n cyfrannu tuag atom ni cyrraedd ein ‘hunan gorau’.

Rydym yn cydweithredu â sefydliadau rhanddeiliaid a chomisiynwyr, fel ein bod ni’n gallu cynhyrchu ystod eang o gyfleoedd a rhaglenni a fydd yn cyfrannu at ddisgleirdeb gofalwyr ifanc, ac yn tanio’u huchelgeisiau a chyfleoedd cyflogaeth ac addysgol.

Mae’r Academi Gofalwyr Ifanc wedi’i lleoli yng Nghymru, yn y DU. Rydym yn sefydliad dielw gydag ethos a diwylliant sy’n seiliedig ar gyflawni lles cynaliadwy, ac er mwyn cyflawni hyn rydym wedi mabwysiadu model a dull ‘hunangorau’ Dr Dee Gray o ddysgu.

Our values

We value everybody who works with us, and we encourage everyone to contribute to our activities.  

We believe in life-long learning and development.

We are committed to openness and trust in all of our relationships.

We also believe in recognising and rewarding our staff, associates and volunteers.

We celebrate diversity and work inclusively.

We encourage and nurture ambition, independence and respect.

What we do

Firstly and foremost we work ‘with’ people, we take great care in nurturing and establishing our working relationships, and are careful to ensure people are ‘in the right space’ to develop things with us.

Working together we dream up, design, produce and deliver, accredit, and award not just what young carers are already doing, but also what they want to do.

Through our learning community and collaborative networks, we provide opportunities that develop confident, entrepreneurial mind-sets. As a result young carers are more prepared for life’s challenges, and are able to flourish in the world.

We seek out vocational placements, mentorship, and development opportunities with the best establishments in the UK

Based in Wales, UK, we encourage international partnerships.

Who we are

Directors

Dr Dee Gray

Dr Richard Edwards

Ursula McDarren

Associates

Pamela Luckock

Karina Jones

Soo Rees -Jones

Accounts Manager

Caroll Whitbread

Virtual Assistant

Emily Roberts

Intern

Collette wright

Ein gwerthoedd

Gwerthfawrogwn bawb sy’n gweithio gyda ni, ac rydym yn annog pawb i gyfrannu at ein gweithgareddau.

Credwn mewn dysgu a datblygu gydol oes.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn onest yn ein holl berthnasoedd.

Credwn mewn cydnabod a gwobrwyo ein staff, ein cymdeithion a’n gwirfoddolwyr.

Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn gweithio’n gynhwysol.

Rydym yn annog ac yn meithrin uchelgais, annibyniaeth a pharch.

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Yn gyntaf oll, rydym yn gweithio ‘gyda’ phobl, rydym yn cymryd gofal mawr wrth feithrin a sefydlu ein perthnasoedd gwaith, ac rydym yn ofalus i sicrhau bod pobl ‘yn y lle iawn’ i ddatblygu pethau gyda ni. Gan weithio gyda’n gilydd rydym yn breuddwydio, dylunio, cynhyrchu a darparu, achredu a dyfarnu nid yn unig yr hyn y mae gofalwyr ifanc eisoes yn ei wneud, ond hefyd yr hyn y maent am ei wneud yn y dyfodol.

Trwy ein cymuned dysgu a’n rhwydweithiau cydweithredol, rydym yn darparu cyfleoedd sy’n datblygu ffyrdd meddwlhyderus ac entrepreneuraidd.

O ganlyniad, mae gofalwyr ifanc yn fwy parod ar gyfer heriau bywyd, ac yn cael cyfle i ffynnu yn y byd.Rydym yn chwilio am leoliadau galwedigaethol, mentoriaeth a chyfleoedd datblygu gyda’r sefydliadau gorau yn y DU Wedi’i leoli yng Nghymru, y DU, rydym yn annog partneriaethau rhyngwladol.

We are open to collaborations, enquiries, and a general chit chat! So please do contact us and let’s get started. We are not restricted to fixed working hours, or where we work, some of our future collaborations will be international, so wherever you are you are welcome to come and be part of the Young Carers Academy.

Rydym yn agored i gydweithrediadau, ymholiadau, a sgyrsiau cyffredinol felly cysylltwch â ni a gadewch i ni ddechrau. Nid ydym wedi ein cyfyngu i oriau gwaith sefydlog na lleoliad gwaith a bydd rhai o’n cydweithrediadau dyfodol yn rhyngwladol, felly ble bynnag yr ydych yn y byd mae yna groeso i chi ddod i fod yn rhan o’r Academi Gofalwyr Ifanc.


Projects/Prosiectau

All of our projects are co-produced with young carers, and we do this initially by having ‘best self’ conversations so that we can share ideas, and get really creative in our thinking about what the Young Cares Academy is going to be about. You are welcome to join us in our ‘best self’ conversations and explore how we can work together. Also have a look at the wonderful projects we have begun during our first year, perhaps you like to join us on them too!

Leadership with the YMCA Young Carers

Leadership – our young carers leadership programme will embody the courage, commitment and ambition young carers have.

Arweinyddiaeth – bydd ein rhaglen arweinyddiaeth gofalwyr ifanc yn ymgorffori’r dewrder, yr ymrwymiad a’r uchelgais sydd gan ofalwyr ifanc.

Creativity with Penglais High School

Creativity – in this programme we will be solving problems and generating opportunities through creative thinking and innovation.

Creadigrwydd – yn y rhaglen hon byddwn yn datrys problemau ac yn cynhyrchu cyfleoedd trwy feddwl yn greadigol ac yn arloesol.

Wellbeing with Rhyl High School

Wellbeing – in this programme we discover what wellbeing means to young carers.

Lles – yn y rhaglen hon bwriadwn ddarganfod beth mae lles yn ei olygu i ofalwyr ifanc ac fe fyddwn yn nodi’r hyn sy’n wirioneddol bwysig iddyn nhw.

Food Science with Welsh Government

Food science – in this programme we discover all about which foods keep us well, and gives us our super powers.

Yn y rhaglen hon rydym yn darganfod popeth am ba fwydydd sy’n ein cadw’n iach, ac yn rhoi ein uwch bwerau inni.


Testimonials

“The world is better with the Young Carers Academy.”

Young carer, North Wales

“The Young Carers Academy is all about being your best self.”

Young carer, Mid Wales

“We believe we are leaders and with the help of the Young Carers Academy others will recognise that.”

Young carer, South Wales