Pencils and Paints at the Ready!!! – Fantastic Creative Project Success!

It’s been a while since our blog has been updated and you’ve probably noticed some changes since our last post. Most notably, the one staring at you from the top of this screen! Thanks to the amazing students at Coleg Menai in Bangor, Young Carers Academy has an eye-catching new logo. 

From the very beginning, one of our main ideas was to co-produce the design for our official branding. From the colour scheme to the font, we wanted our logo to come from the minds of students and young carers. So, thanks to the wonderful Karina Shaw at Penglais School, John Ellis at Rhyl High School and Soo Rees-Jones at Coleg Menai, we were able to team up to produce the amazing logo that now adorns our website and correspondence. 

We had an amazing opportunity to reach out to the Art and Design students at Coleg Menai and let them express their creative skills and exercise their array of artistic talents while coming up with a logo. The students were given a conceptual direction that derived from previous conversations held with young carers and with that in mind, it was down to the Art & Design students to imagine and create the new branding from scratch – and it’s safe to say that we were utterly thrilled with the results! 

The project was a huge success and we thoroughly enjoyed working with all the students. The team at Young Carers Academy were absolutely blown away by each and every one of the students’ submissions, but the winning concept, whose design can be seen on our website and correspondence, was Sindy Astrauskaite. The winning design was eventually determined by students from Rhyl High School, Penglais School and the team at Young Carers Academy. Suffice to say it was extremely difficult for us all to choose just one of the amazing designs as each of the students’ work was astounding, but Sindy’s work really stood out. 

Each of the designs were given a mark out of 10 by those judging, and Sindy’s branding concept scored an impressive 62.5!

Feedback for the winning design included:

“It’s modern, clean and I love how unique each of the colour schemes are. It’s very eye-catching and the symbolism is great, too. The font ties in well with the design and I love the merchandise ideas. Overall, really great!”

“Hey look this is like having a young carers footie shirt! The t-shirts are so cool. I would wear this a lot, my friends would be jealous, yeah.”

“These are top-notch. The design suits all age groups of young carers, for all the cool kid young carers!”

“This is very professional, the muted colours and designs are very appealing.”

We all think that the Coleg Menai students did an amazing job. It was clear to see that they all took the brief seriously and interpreted it in a truly creative and impactful way. Each of the designs were of an exceptionally high standard and we’re all privileged to be involved in the project! It was an utter pleasure looking at their work and we’re eager to deliver more successful projects like this in the future!

The students that took part in the creative project have been awarded bursaries for their cooperation. The winner received a £75 gift voucher, the runner-up, Sophie Gerrard, received a £60 voucher and both Dion Jones and Leah Freeman who were tied for third place each received a £30 voucher. The other talented students were also given £15 vouchers for their talent and participation.

From all of us at Young Carers Academy, thank you to all the brilliant students at Coleg Menai for their designs and to Karina Shaw and Penglais School, John Ellis and Rhyl Highschool and Soo Rees-Jones for working with us. We look forward to delivering more projects like this in the future. 

Have a read of Coleg Menai’s news article about the project here!

What do you think of our new logo? Let us know in the comments below!

Academi Gofalwyr Ifanc – Prosiect Creadigol: Llwyddiant!

Mae wedi bod yn sbel ers i’n blog gael ei ddiweddaru, ac mae’n debyg eich bod chi wedi sylwi rhai newidiadau ers ein blog diwethaf. Yn benodol, yr un sy’n syllu arnoch chi o ben y sgrin hon! Diolch i’r myfyrwyr anhygoel o Goleg Menai ym Mangor, mae gan Academi Gofalwyr Ifanc logo newydd trawiadol.

O’r cychwyn cyntaf, un o’n prif syniadau oedd cyd-gynhyrchu’r dyluniad ar gyfer ein logo swyddogol. O’r lliwiau i’r ffont, roeddem eisiau i’n logo ddod o feddyliau myfyrwyr a gofalwyr ifanc. Felly, diolch i Karina Shaw yn Ysgol Penglais, John Ellis yn Ysgol Uwchradd y Rhyl a Soo Rees-Jones yng Ngholeg Menai, roeddem yn gallu ymuno i gynhyrchu’r logo anhygoel sydd bellach yn addurno ein gwefan a’n gohebiaeth.

Cawsom gyfle anhygoel i estyn allan at fyfyrwyr Celf a Dylunio Coleg Menai a gadael iddyn nhw fynegi eu sgiliau creadigol ac ymarfer eu llu o ddoniau artistig wrth lunio logo. Rhoddwyd cyfeiriad cysyniadol i’r myfyrwyr a ddeilliodd o sgyrsiau a gynhaliwyd gyda gofalwyr ifanc, a chyda hynny mewn golwg, aeth y myfyrwyr Celf a Dylunio ati i  ddychmygu a chreu’r brandio newydd – ac fe allwn ddweud yn sicr ein bod yn hollol falch gyda’r canlyniadau!

Roedd y prosiect yn llwyddiant mawr a gwnaethom fwynhau gweithio gyda phawb a gymerodd rhan. Cafodd y tîm yn Academi Gofalwyr Ifanc ei chwythu i ffwrdd yn llwyr gan bob un o gyflwyniadau’r myfyrwyr, ond y syniad a enillodd, sef yr un y gellir ei weld ar ein gwefan a’n gohebiaeth, oedd Sindy Astrauskaite. Penderfynwyd ar yr enillwr gan fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd y Rhyl, Ysgol Penglais a’r tîm yn Academi Gofalwyr Ifanc. Maen sicr i ddweud mai sialens anodd dros ben i ni i gyd oedd dewis dim ond un o’r dyluniadau anhygoel, gan fod gwaith pob un o’r myfyrwyr yn syfrdanol, ond roedd gwaith Sindy yn wirioneddol sefyll allan.

Cafodd pob un o’r dyluniadau farc allan o 10 gan y rhai a oedd yn beirniadu, a sgoriodd cysyniad brandio Sindy 62.5!

Roedd yr adborth ar gyfer y dyluniad buddugol yn cynnwys:

“Mae’n fodern, yn lân ac rwyf wrth fy modd efo pa mor unigryw yw’r lliwiau. Mae’n drawiadol iawn ac mae’r symbolaeth yn wych hefyd. Mae’r ffont yn cyd-fynd yn dda â’r dyluniad ac rwyf wrth fy modd â’r syniadau marchnata. Ar y cyfan, mae’n wirioneddol wych!”

“Hei, mae’n edrych fel crys pêl-droed gofalwyr ifanc! Mae’r crysau-t mor cŵl. Byddwn i’n gwisgo hwn lot, byddai fy ffrindiau’n genfigennus, ie.”

“Mae’r rhain o’r radd flaenaf. Mae’r dyluniad yn gweddu i bob grŵp oedran o ofalwyr ifanc, ar gyfer yr holl ofalwyr ifanc sy’n blant cŵl!”

“Mae hyn yn broffesiynol iawn, mae’r lliwiau a’r dyluniadau yn apelio i’r llygad.”

Rydyn ni i gyd yn meddwl bod myfyrwyr Coleg Menai wedi gwneud gwaith anhygoel. Roedd yn amlwg i weld eu bod nhw wedi cymryd y briff yn ddifrifol ac wedi’i ddehongli mewn ffordd wirioneddol greadigol ac effeithiol. Roedd pob un o’r dyluniadau o safon eithriadol o uchel ac mae’n fraint i ni i gyd cael bod yn rhan o’r prosiect! Roedd yn bleser pur edrych ar eu gwaith ac rydym yn awyddus i gyflawni mwy o brosiectau llwyddiannus fel hyn yn y dyfodol!

Mae’r myfyrwyr a gymerodd ran yn y prosiect creadigol wedi cael bwrsariaethau am eu cydweithrediad. Derbyniodd yr enillydd daleb anrheg o £75, derbyniodd yr ail orau, Sophie Gerrard, daleb o £60 a derbyniodd Dion Jones a Leah Freeman a oedd wedi’u clymu am y trydydd safle daleb o £30 yr un. Cafodd y myfyrwyr talentog eraill hefyd dalebau o £15 am eu sgil a’u cyfranogiad.

O bob un ohonom yn Academi Gofalwyr Ifanc, diolch i’r holl fyfyrwyr disglair yng Ngholeg Menai am eu dyluniadau ac i Karina Shaw ac Ysgol Penglais, John Ellis ac Ysgol Uwchradd Rhyl, a Soo Rees-Jones o Goleg Menai am weithio gyda ni. Rydym yn edrych ymlaen at gyflawni mwy o brosiectau fel hyn yn y dyfodol.

Darllenwch erthygl newyddion Coleg Menai am y prosiect yma!

Beth ydych chi’n ei feddwl o’n logo newydd? Gadewch i ni wybod yn y sylwadau isod!

Leave a Reply