Vision and values

Our vision is to co-produce opportunites with young carers and collaborators that will improve and sustain them to be their ‘best selves’.

All of our work is centred on wellbeing, we believe that if we can find ways in which to stay well, whatever the circumstances, then our life chances improve too.

These are our Values:

 • We value everybody who works with us, and we encourage everyone to contribute to our activities.  
 • We believe in life-long learning and development.
 • We are committed to openness and trust in all of our relationships.
 • We also believe in recognising and rewarding our staff, associates and volunteers.
 • We celebrate diversity and work inclusively.
 • We encourage and nurture ambition, independence and respect.

Ein gwerthoedd

Ein gweledigaeth yw cyd-gynhyrchu cyfleoedd gyda gofalwyr ifanc a chydweithredwyr a fydd yn eu gwella a’u cynnal i fod yn ‘seliau gorau’.

Mae ein holl waith yn canolbwyntio ar les, credwn os gallwn ddod o hyd i ffyrdd i aros yn iach, beth bynnag fo’r amgylchiadau, yna mae ein cyfleoedd bywyd yn gwella hefyd.

Dyma ein Gwerthoedd:

 • Gwerthfawrogwn bawb sy’n gweithio gyda ni, ac rydym yn annog pawb i gyfrannu at ein gweithgareddau.
 • Credwn mewn dysgu a datblygu gydol oes.
 • Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn onest yn ein holl berthnasoedd.
 • Credwn mewn cydnabod a gwobrwyo ein staff, ein cymdeithion a’n gwirfoddolwyr.
 • Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn gweithio’n gynhwysol.
 • Rydym yn annog ac yn meithrin uchelgais, annibyniaeth a pharch.