Vision and values

Our vision is to co-produce a whole range of opportunites! Who are our co-producers? First and formemost our core team is made up of young carers and the staff here at YCA, the bigger team include collaborators who join us on projects and work alongside us. All of us work towards the vision of having and sustaining wellbeing that helps us to be our ‘best selves’.

All of our work is centred on wellbeing, we believe that if we can find ways to stay well, whatever the circumstances, then our life chances improve too.

These are our Values:

 • We value everybody who works with us, and we encourage everyone to contribute to our activities.  
 • We believe in life-long learning and development.
 • We are committed to openness and trust in all of our relationships.
 • We also believe in recognising and rewarding our staff, associates and volunteers.
 • We celebrate diversity and work inclusively.
 • We encourage and nurture ambition, independence and respect.

Ein gwerthoedd

Ein gweledigaeth yw cyd-gynhyrchu ystod eang o gyfleoedd! Pwy yw ein cyd-gynhyrchwyr? Yn gyntaf ac yn bennaf mae ein tîm craidd yn cynnwys gofalwyr ifanc a’r staff yma yn YCA, mae’r tîm mwy yn cynnwys cydweithwyr sy’n ymuno â ni ar brosiectau ac yn gweithio ochr yn ochr â ni. Mae pob un ohonom yn gweithio tuag at y weledigaeth o gael a chynnal lles sy’n ein helpu i fod ar ein gorau ein hunain.

Dyma ein Gwerthoedd:

 • Gwerthfawrogwn bawb sy’n gweithio gyda ni, ac rydym yn annog pawb i gyfrannu at ein gweithgareddau.
 • Credwn mewn dysgu a datblygu gydol oes.
 • Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn onest yn ein holl berthnasoedd.
 • Credwn mewn cydnabod a gwobrwyo ein staff, ein cymdeithion a’n gwirfoddolwyr.
 • Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn gweithio’n gynhwysol.
 • Rydym yn annog ac yn meithrin uchelgais, annibyniaeth a pharch.
en_GBEnglish