Who we are

Click on the buttons below to get to know the team!
Cliciwch ar y botymau isod i wybod fwy am y tîm!

Dr Dee Gray – Director / Cyfarwyddwr
Dr Richard Edwards – Director / Cyfarwyddwr
Pam Luckock – Associate: Coaching & Facilitation

Hello I am Dee, and I am very proud to be one of the Directors of the Young Carers Academy. I am a founding Director, and began establishing the Young Carers Academy many years ago through my work in wellbeing.  My background is rather diverse and includes, health, law, research and education. I have also had a caring role for many years, in fact I became a young carer at about the age of 7 and it has always been part of my life. I have a fair few formal obligations as Director, but in amongst these I hope we have many opportunities to meet and discuss how we can collaborate on projects and programmes, perhaps we will also get the chance to co-produce some wonderful opportunities with young carers too. Do get in touch with us, and share your ideas and aspirations!

Helo, fi yw Dee ac rwy’n falch iawn o fod yn un o Gyfarwyddwyr yr Academi Gofalwyr Ifanc. Rwy’n Gyfarwyddwr sefydlu, a dechreuais sefydlu’r Academi Gofalwyr Ifanc flynyddoedd yn ôl trwy fy ngwaith yn y maes lles. Mae fy nghefndir yn eithaf amrywiol ac mae gen i gymwysterau proffesiynol a phrofiad ym maes iechyd, y gyfraith, ymchwil, addysg a hyfforddi. Rwyf hefyd wedi cael rôl ofalgar ers blynyddoedd, mewn gwirionedd roeddwn yn ofalwr ifanc fy hun yn tua 7 oed, ac mae hynny wedi bod yn rhan o fy mywyd erioed. Mae gen i ychydig o rwymedigaethau ffurfiol fel Cyfarwyddwr, ond ymhlith rhain rwy’n gobeithio y cawn ni lawer o gyfleoedd i gwrdd â thrafod sut y gallwn ni gydweithio ar brosiectau a rhaglenni, ac efallai y cawn gyfle hefyd i gyd-gynhyrchu rhai cyfleoedd gwych gyda gofalwyr ifanc. Cysylltwch â ni, a rhannwch eich syniadau a’ch dyheadau!

Hello I am Rich, I am also pleased and proud to be a Director of the Young Carers Academy, and am looking forward to bringing all of my skills, knowledge and compassion to this role. Besides being Director of the Young Carers Academy I am also a company director and serial entrepreneur living in North Wales. Like Dee, I also have a diverse background, my PhD is in Chemistry, I have an MBA with Distinction from Bangor University in 2010 (winning the “Best Dissertation” award for a study of rural entrepreneurship). I have over 26 years experience in academia and technology businesses and have led pioneering work on e-learning technologies that were showcased at the BBC ‘Tomorrow’s World Live’ event in 2000. I have also held technical advisory roles in a number of publicly-funded development projects including a digital transcription technology project that was awarded the highest accolade at the 2007 UK Knowledge Transfer Partnership Awards. I am a Certified Information Systems Auditor (CISA) and ISO/IEC 27001 Lead Auditor. I am a keen reader and mountain walker.

Rich dwi a dwi hefyd yn falch o fod yn un o Gyfarwyddwyr yr Academi Gofalwyr Ifanc, ac edrychaf ymlaen at ddod â fy holl sgiliau, gwybodaeth a thosturi i’r rôl hon. Ar wahân i fod yn Gyfarwyddwr yr Academi Gofalwyr Ifanc, rwyf hefyd yn gyfarwyddwr cwmni ac entrepreneur cyfresol sy’n byw yng Ngogledd Cymru. Fel Dee, mae gen i gefndir amrywiol hefyd, mae fy PhD mewn Cemeg, mae gen i MBA gyda Rhagoriaeth o Brifysgol Bangor yn 2010 (a enillodd y wobr “Traethawd Hir Gorau” am astudiaeth o entrepreneuriaeth wledig). Mae gen i dros 26 mlynedd o brofiad yn y byd academaidd a busnesau technolegol ac rwyf wedi arwain gwaith arloesol ar dechnolegau e-ddysgu a gafodd eu harddangos yn nigwyddiad y BBC ‘Tomorrow’s World Live’ yn 2000. Rwyf hefyd wedi cael rolau cynghori technegol mewn nifer o brosiectau datblygu gan gynnwys prosiect technoleg trawsgrifio ddigidol a dyfarnwyd yr anrhydedd uchaf iddo yng Ngwobrau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth y DU 2007. Rwy’n Archwilydd Systemau Gwybodaeth Ardystiedig (CISA) ac yn Archwilydd Arweiniol ISO / IEC 27001. Rwy’n ddarllenydd brwd ac yn gerddwr mynyddoedd.

Hello, I am Pam, having recently retired as co-founding Director of the Young Carers Academy, I move into this exciting new role as Associate. I look forward to adapting my wide experience as a Coach / Mentor, facilitator, and World Cafe host to benefit the young carer members of the Young Carers Academy CIC.

It’s my intention within this new role to encourage each of the young carers we work with to explore their hopes and dreams for their future and to find ways in which they can turn these into reality.

I hope to also be able to share my personal interests; these include community food growing (Incredible Edible) cooking, crafts and being in the natural environment, all of which have a positive and evidenced impact on wellbeing.

In this new Associate role, I will endeavour to enable each young carer to feel heard, valued and be their ‘best self’.

Helo Pam dwi. Wedi ymddeol yn ddiweddar fel Cyfarwyddwr cyd-sefydlu’r Academi Gofalwyr Ifanc, rwy’n symud ymlaen i gael rôl gyffrous newydd fel Cydymaith.

Edrychaf ymlaen at addasu fy mhrofiad eang fel Hyfforddwr / Mentor, hwylusydd, a gwesteiwr ‘World Cafe’ er budd aelodau gofalwyr ifanc yr Academi. Fy mwriad yn y rôl newydd hon yw annog pob un o’r gofalwyr ifanc rydyn ni’n cydweithio efo i ymchwilio i mewn i’w gobeithion a’u breuddwydion ar gyfer eu dyfodol ac i ddod o hyd i ffyrdd y gallant droi’r rhain yn realiti.

Gobeithiaf hefyd rhannu fy niddordebau personol sy’n cynnwys tyfu bwyd cymunedol (Incredible Edible), coginio, crefftau a bod allan yn yr amgylchedd naturiol. Mae yna dystiolaeth i ddangos fod pob un o’r diddordebau yma yn cael effaith gadarnhaol ar les.

Yn fy rôl  newydd fel Cydymaith, byddaf yn ymdrechu i sicrhau fod bob gofalwr ifanc yn cael ei glywed, ei werthfawrogi a bod ei ‘hunan gorau’

Photo of Karina Jones
Karina Jones – Associate / Cydymaith

Hello I am Karina and will be developing coaching and confidence building within the young carers leadership programme.

Karina is an actor and vocal coach who most recently appeared with the Royal Shakespeare Company in their rep season 2019-2020. Karina is also an aerialist and is visually impaired. As a Clore Fellow, Karina would like pass on her skills in mentoring and leadership and be part of a strong community of carers. She is really looking forward to working with the young carers building self confidence, creativity and having fun.

Mae Karina yn actores ac yn hyfforddwr lleisiol a ymddangosodd yn ddiweddar gyda’r ‘Royal Shakespeare Company’ yn eu tymor cynrychiolwyr 2019-2020. Mae Karina hefyd yn erialist ac mae ganddi nam ar ei olwg. Fel Cymrawd Clore, hoffai Karina drosglwyddo ei sgiliau mentora ac arweinyddiaeth a bod yn rhan o gymuned gref o ofalwyr. Mae hi’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r gofalwyr ifanc gan adeiladu hunanhyder, creadigrwydd a chael hwyl.

Soo Rees-Jones – Programme Design / Dylunydd Rhaglenni

Hello I am Soo, I am a practising artist and an Art and Design lecturer at Coleg Menai in North Wales. I am the programme leader for the Level 3 Art and Design qualifications and also mentor for the trainee lecturers programme. I work with students from Level 2 up to degree level and teach a range of applied arts. My role within the Young carers Academy is twofold. I work alongside the director to develop  curriculum planning and I also provide opportunities for the young carers to engage in creative activities.

Helo Soo dwi ac rwy’n arlunydd ac yn ddarlithydd Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai yng Ngogledd Cymru. Fi yw arweinydd y rhaglen ar gyfer cymwysterau Celf a Dylunio Lefel 3 ac rwy’n fentor ar gyfer y rhaglen darlithwyr dan hyfforddiant. Rwy’n gweithio gyda myfyrwyr o Lefel 2 hyd at Lefel Gradd ac yn dysgu ystod eang o gelf gymhwysol. Mae fy rôl yn yr Academi Gofalwyr Ifanc yn ddeublyg – rwy’n gweithio ochr yn ochr â’r cyfarwyddwr i ddatblygu gwaith cynllunio cwricwlwm ac rwyf hefyd yn darparu cyfleoedd i’r gofalwyr ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol.

Caroll Whitbread – Accounts Manager / Rheolwr Cyfrifon

Hello I am Caroll, and I am the Accounts Manager here at the Young Carers Academy. Our paths will connect when you have any queries about sponsorship costs, invoices for work, costs to commission work from us, when you want to know ways in which to contribute resources, and how to ensure prompt payment when you work with us. I am a very experienced accounts bod, and am well versed in working in an action orientated supportive organisation. I have also had carer responsibilities on and off since I was a child.

Helo Caroll dwi, a fi yw’r Rheolwr Cyfrifon yma yn yr Academi Gofalwyr Ifanc. Bydd ein llwybrau’n cysylltu pan fydd gennych unrhyw ymholiadau am gostau noddi, anfonebau am waith, pan fyddwch chi eisiau gwybod ffyrdd i gyfrannu adnoddau, a sut i sicrhau taliadau prydlon pan fyddwch chi’n gweithio gyda ni. Rwy’n gorff cyfrifon profiadol iawn, ac yn hyddysg iawn yn gweithio mewn sefydliadau cefnogol, gweithredol. Rwyf hefyd wedi cael cyfrifoldebau gofalu ers pan oeddwn i’n blentyn.

Emily Roberts – Virtual Assistant / Cynorthwy-ydd Rhithiol

Hello, I’m Emily and I’m the Virtual Assistant here at the Young Carers Academy. I’ve been working with the Academy since August 2020 and my duties include policy reviewing, template creation, keeping the website up to date, helping with designs, translation work, organising databases and other administrative duties. I’m an avid reader and animal lover and I look forward to continuing my work with the Academy and am excited to see the upcoming projects unfold.

Helo, Emily dwi a fi yw’r Cynorthwyydd Rhithiol yma yn yr Academi Gofalwyr Ifanc. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r Academi ers Awst 2020 ac mae fy nyletswyddau’n cynnwys adolygu polisïau, creu templedi, helpu gyda dyluniadau, gwaith cyfieithu, trefnu cronfeydd data a dyletswyddau gweinyddol eraill. Rwy’n ddarllenwr brwd ac yn hoff iawn o anifeiliaid, ac edrychaf ymlaen at barhau â’m gwaith gyda’r Academi ac i weld ein prosiectau’n datblygu.

Colette – Intern / Hyfforddai

Hello, my name is Colette, and I am extremely proud to be the first intern for the young carers academy. I am 19 years old and I am in my second year of studying psychology at Bangor University. Having been a young carer myself, I feel very lucky to have the opportunity to be involved in something that will help other young carers. I am involved in the wellbeing project and doing some research around it. I know this is such a great opportunity and this experience will teach me so much, too.

Hello, fy enw i yw Colette, ac rwy’n hynod falch o fod yr intern cyntaf ar gyfer yr academi gofalwyr ifanc. Rwyn’n 19 oed ac rwyf yn fy ail flwyddyn yn astudio seicolge ym Mhrifysol Bangor. Ar ol bod yn ofalwr ifanc fy hun, rwy’n teimlo’n ffodus iawn i gael y cyfle i fod yn rhan o rywbeth a fydd yn helpu gofalwyr ifanc eraill. Rwyn’ ymweneud a’r prosiect lles ac yn gwneud rhywfaint of ymchwil yn ei glych. Rwy’n gwybod bod hwn yn gyfle mor wych a bydd y profiad hwn yn dysgu cymaint i mi hefyd.

Fancy becoming a member of our team? Click below to get started! Eisiau bod yn rhan o’r tîm? Cliciwch isod i ddechrau!

en_GBEnglish